มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมอบรางวัลเกียรติยศ องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตแก่”มจร”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในโอกาสครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้ง มูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยมี ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลเดียรติยศแก่องค์กร และบุคคลต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างสุจริตวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน องค์ และสัวคมประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด ยุวนารีช่อสะอาด สามเณรช่อสะอาด พระสงฆ์ช่อสะอาด ค่ายเยาวชนวัยใส และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับ AA มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 5 ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ในฐานะอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เข้ารับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในนามประชาคม มจร ได้ย้ำว่า ขออนุโมทนาขอบคุณมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ได้ถวายโล่เกียรติยศครั้งนี้ ขอมอบเกียรติยศที่ได้รับนี้แก่ประชาคม มจร ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านปัญญาและคุณธรรม และเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกท่านจะอุทิศตนทุ่มเทกายใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เพื่อร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองต่อไป

Leave a Reply