กมธ.ศาสนาฯสภาฯถวายกฎหมายน่ารู้ แก่พระสังฆาธิการนนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) ตำลบบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายทองแดง เบญจะปัก กรรมาธิการ และบุคคลที่เป็นอนุกรรมาธิการด้านศาสนาฯ และด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดยได้ถวายความรู้แด่พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์รวมทั้งไวยาวัจกรเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด การขอใช้ที่ดินของที่พักสงฆ์ตามมติคณะรัฐมนตรี การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของวัด เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

Leave a Reply