IBSC เปิด ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม : ตอบโจทย์สังคมโลกระดับชาติและนานาชาติ

         วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการเปิดเผยของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (รศ.ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวว่า

         “..วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งเป็นงานส่วนส่วนหนึ่งภายในวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติหรือ IBSC  เพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเริ่มแรกได้เปิดตัวจัดกิจกรรมหลักสูตรสันติภาวนาเสวนา รุ่นที่ 1

             สำหรับหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้การบริการแก่สังคม ทั่งระดับชาติและนานาชาติประกอบด้วยหลักสูตรครูสติ หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ หลักสูตรวิศวกรสันติภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการฟังด้วยหัวใจ หลักสูตรสันติภาวนาเสวนา หลักสูตรวิปัสสนาเปลี่ยนชีวิต หลักสูตรการเผชิญหน้ากับความตายอยางสันติ

               นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ หลักสูตรสูตรภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพ หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุข หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน หลักสูตรการเขียนบทความและงานวิจัยเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรเสริมสร้างองค์กรเพื่อสันติสุข หลักสูตรภาวะผู้นำสตรีเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสูงอายุอย่างมีค่า ชราอย่างมีสุข และหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อสันติภาพ

               ทั้งนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จะเปิดตัวศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ เพื่อรองรับความต้องการของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป…”

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันมีสถาบันสมบท สาขา และศูนย์การเรียนหลายประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ทั่วโลกยอมรับ และปัจจุบันผู้บริหารสถาบันแห่งนี้กำลังพัฒนาความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น การเปิดศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมนี้ถือว่าเป็นแนวคิดเชิงรุกของผู้บริหารสถาบันการศึกษาสงฆ์ที่มีคนขนานนามว่าเป็น “มหาวิทยลัยนาลันทาแห่งที่ 2” เพื่อรองรับกับการขยายตัวของพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น..

Leave a Reply