เณรเมืองแพร่ไม่จำวัด! ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยาใจโยมช่วยต้านภัยโควิด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล จังหวัดแพร่ ทำกิจกรรมโครงการยาใจต้านภัยโควิด ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในวัดและแจกจ่ายในชุมชน เปิดการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ร่วมแพ็คสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19

ขณะที่หอประชุมวัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พระครูสิทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดอ่างทอง

พระครูสิทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหารและคณะอุบาสก อุบาสิกา ได้เตรียมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง มอบไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น ทางมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองและคณะสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร ได้เตรียมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เพื่อเป็นกำลังใจ และมอบให้กับเด็ก อายุ 0 – 18 ปี ผู้สูงอายุและคนพิการ

Leave a Reply