“สองพระสมเด็จ” ร่วมมอบรางวัล  “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” มีพระสงฆ์มาจากทั่วโลก รวมทั้งราชนิกุล “กิติยากร” และ “หม่อมช้าง” นักเคลื่อนไหวชาวพุทธชื่อดัง

 วันที่ 18 ก.พ. 65  เวลา 15.00 น.  ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้  นายวีระชัย นาคมาศ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบ รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” แก่ พุทธศาสนิกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายองค์พุทธกว่า 40 องค์กร โดยมีพระภิกษุและคฤหัสถ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาร่วมรับมอบจำนวน 150 รูป/คน อาทิ พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม,พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม,พระราชปริยัติสุธี วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท, พระวิเทศพรหมคุณ วัดพรหมคุณาราม สหรัฐอเมริกา,พระครูศรีธรรมวราภรณ์ วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย, พระครูสิริธรรมประทีป วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร, พระอำนาจเวธน์ สกฺกวํโส วัดพระธรรมกาย โอ๊คแลน์, พระครูประยัติกิตติธำรง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร เป็นต้น

ต่อจากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เดินทางมาร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วย โดยมีพระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการศาสนา,นักเคลื่อนไหว,และนักธุรกิจร่วมรับอย่างคับคั่ง อาทิ ,ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร, ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์, ม.ล.สัญชัย ทองแถม, ม.ล.กานตพงศ์  วรวุฒิ,ดร.นิยม เวชกามา,ดร. ณพลเดช มณีลังกา,เป็นต้น

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดเผยว่า การจัดงานมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  เกิดขึ้นครั้งแรก  ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว การจัดรางวัลนี้จัดขึ้นโดยภาคประชาชน เพื่อประชาชนที่ทำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาจริง ๆ การคัดเลือกบุคคลต่าง ๆมีกรรมการ 2 ชุด ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ ซึ่งคัดเลือกพระภิกษุสงฆ์ นักธุรกิจ ข้าราชการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป บนฐานของคนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจริง ๆ  สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้มีลักษณะเป็นสีทองโดยจำลองแบบย่อส่วนเสา หินพระเจ้าอโศกมหาราช จากประเทศอินเดียที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่ง หัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดั่งราชสีห์และ แผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์อโศกนี้เป็นสีทองซึ่งผู้ได้รับรางวัลดัง กล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบ อย่างของการทำความดีเพื่อสังคมสืบต่อไป

   “ สถานการณ์พุทธศาสนาตอนนี้มีทั้งศึกภายในและศึกษาภายนอก พวกเราต้องรักกัน ต้องจับมือกัน ไม่อยากเห็นประเทศไทยเหมือนอัฟกานิสถานหรือประเทศอื่น ๆ ที่เคยเป็นประเทศที่มีคนจำนวนมากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วตอนนี้ ไม่หลงเหลือให้ลูกหลานแล้ว พวกเราต้องร่วมมือกันทำงาน พวกเราต้องรักกัน ต้องสามัคคีกัน ขับเคลื่อนกิจการงานของพระพุทธศาสนา”

Leave a Reply