“ชวน”บรรยายพิเศษ”พระพุทธศาสนากับวิชาชีพนักการเมือง” นิสิตป.เอก”มจร”

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวิชาชีพนักการเมือง” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ รุ่นที่ 8 ทางออนไลน์ผ่านระบบซูม ณ ห้องทำงานประธานรัฐสภา ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ตามคำเชิญของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเห็นว่าประธานรัฐสภาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพนักการเมือง

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นอย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม รวมทั้งประสานประโยชน์ตนและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Leave a Reply