สืบสานงาน’สมเด็จพระพุทธชินวงศ์’ เร่งคลอดสัททานุกรมพระไตรปิฏก

วันที่ 30 มิ.ย.2562 พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา

โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งมจร.วิทยาเขตบาลีศึกษาฯ เพื่อเน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติธรรม คือ คัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง คัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก และพระพุทธศาสนา รวมทั้งปฏิบัติธรรม คือ วิปัสสนาภาวนา อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตเดียวที่จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ และวิปัสสนาภาวนา เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเฉพาะในวิทยาเขตนี้แห่งเดียว ทั้งได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นศูนย์กลางในการผลิตตำราด้านภาษาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในโลก

พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวด้วยว่า โครงการสำคัญของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ สัททานุกรมพระไตรปิฏก ฉบับบาลี-ไทย ซึ่งเป็นการแปลคำศัพท์ในพระไตรปิฎก ที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งเป้าในการจัดทำให้ครบทุกตัวอักษร เพื่อจัดพิมพ์ในภาคภาษาไทยจำนวน 69 เล่ม ท่านทำงานนี้ตลอดทั้งชีวิต ตรวจทุกตัวอักษรด้วยตัวเอง ขณะนี้มีการแปลและจัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 4 เล่ม ซึ่งวิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ จะสานต่อโครงการนี้ให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รวมไปถึงโครงการจัดสร้างสถาบันวิปัสสนานานาชาติ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” ด้วย

ขณะเดียวกันพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามแต่งตั้งพระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.8, ผศ.ดร.) อายุ 46 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

พร้อมกันนี้วันที่ 2 ก.ค.มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

Leave a Reply