นายอำเภอรัตนบุรีนำคณะลงพื้นที่บ้านบะฮีตำบลเบิด เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดูฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยนายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี นายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบะฮี หมู่ที่ 6 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดูฐานเรียนในหมู่บ้าน

ฐานที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบด้านเกษตรก้าวหน้า ครัวรือน นางนิธินันท์ จันทะหมุด มีกิจกรรม ตอนกิ่งพืชจำหน่าย ได้แก่ มะม่วง มะนาว และ ฝรั่ง พร้อมทั้ง ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน ผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จนสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิดำ กิโลกรัมละ 100 บาท

ฐานที่ 2 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม เป็นกลุ่มสตรีทอผ้าที่มีนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทอผ้าไหมใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม มีความสามารถในการทอผ้าได้หลายชนิด จนสามารถทอลายผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด

ฐานที่ 3 ครัวเรือนต้นแบบการเกษตรหลังเกษียณ ของ นายทวี ร่วมยอด อดีตครูชำนาญการพิเศษปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรผสมผสาน และมีรายได้หลัก ได้แก่ การแปรรูปอ้อย แปรรูปมะม่วง และอินทผาลัม

ฐานที่ 4 การทำเกษตรผสมผสาน ครอบครัวนายอ่อนสา สิมเลิศ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู่ ปลา เป็ด ไก่ ผักสวนครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีเหลือ จำหน่าย เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

ฐานที่ 5 การทำเกษตรอินทรีย์ ครัวเรือน นายพร สาระติ เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การผลิตน้ำหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำยาไล่แมลง และปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เป็นครัวเรือนต้นแบบที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ฐานที่ 6 การทำฟาร์มหนู การเลี้ยงบัวเพื่อเศรษฐกิจ ของนายประเสริฐ อินทิปัญญา เป็นการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า มีตลาดรองรับชัดเจน
นับเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ และเป็นข้อมูล นำไปสู่การเตรียมการขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นให้ครอบคลุมทั้งอำเภอรัตนบุรี นี่แหละนายอำเภอขวัญใจของประชาชน

Leave a Reply