มส.มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหลายรูป ส่วนกฎระเบียบว่าด้วย “ห้ามพระภิกษุสามเณรเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด บอกหวย ฯ” คาดขอมติครั้งหน้า

วันที่ 20 ม.ค. 65  ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม

หลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม โดยที่ประชุม มส.มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 9 รูป โดยในส่วนที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2  มีจำนวน 2 รูป คือ

1.พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์

2.พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

และที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13  มีจำนวน 4 รูป

1.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา

2.พระราชพัชรมานิต (อัครเดช ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี

3.พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี

4. พระราชวชิรญาณ (อนันต์ อกิญฺจโน) วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความเห็นชอบ งดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 รวมทั้ง การจัดการศาสนสมบัติ พิจารณาการขอเช่าที่ดินวัด(ร้าง) ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด(ร้าง) และขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ขอเช่าที่ดิน ขอต่อสัญญาเช่าและรวมแปลงการเช่าที่ดินวัด(ร้าง) จำนวน 9 วัด

นายสิทธา  มูลหงษ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีการพิจารณานำระเบียบ ประกาศกฎ มหาเถรสมาคม ที่เกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสามเณรเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด ทดลองของขลัง บอกหวย มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการประกาศใช้มานานแล้วนั้น คาดว่า จะสามารถนำเสนอขอความเห็นจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้ในการประชุมครั้งต่อไป

ภาพ..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply