กรมการศาสนาจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรมอดีตจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 20 มิ.ย.2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น  2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก  กทม.  กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมลำดับที่ 2/2561  ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรมครั้งที่  1  ( ประเภทเพลงไทยสากล ) จากอดีตถึงปัจจุบัน

โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บรรดาศิลปินทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประเภทเพลงไทยสากล ที่ขับร้องบันทึกเสียงบทเพลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เผยแพร่เป็นแบบอย่างทีดีแก่อนุชนรุ่นหลัง มีบรรดาศิลปินเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

วงดนตรีสุนทราภรณ์ ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ –ขับร้อง ผลิตและบรรเลง  บทเพลง คุณธรรมของชาติ  ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลง พุทธศาสน์คู่ไทย แลธรรมเป็นอำนาจ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ  เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลง พระรัตนตรัย  คุณรวงทอง ทองลั่นธม  ศิลปินแห่งชาติ เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม  ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคติธรรม ปรัชญาชีวิต บทเพลง พุทธศาสน์คู่ไทย  (ร้องนำหมู่สุนทราภรณ์ ) และบทเพลงเวียนตามกรรม ( ชุดพระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬาฯ )  คุณจินตนา  สุขสถิตย์  ศิลปินแห่งชาติ เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม  ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลง วิสาขบูชา  ( ชุด พุทธานุภาพ )

คุณรุ่งฤดี  แพ่งผ่องใส เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมจิตสำนึก ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   บทเพลง   นักรบชายแดน  คุณวินัย  พันธุรักษ์  เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ประเภท  เพลงส่งเสริมคติธรรม ปรัชญาชีวิต  บทเพลง ขวัญใจนักเรียน คุณทิพวัลย์  ปิ่นภิบาล  เป็น ศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมจิตสำนึกต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บทเพลง  ร่มฉัตร

คุณโฉมฉาย อรุณฉาน  เป็นศิลปินนักร้องบทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมคติธรรม ปรัชญาชีวิต บทเพลง ไม่เห็นแก่ตัว    คุณนัดดา วิยกาญจน์  เป็นศิลปินนักร้อง บทเพลงคุณธรรม  ประเภท เพลงส่งเสริมคติธรรม ปรัชญาชีวิต บทเพลง อภัย ให้กัน  คุณวิภา  จันทรกูล  เป็น ศิลปินนักร้อง บทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  บทเพลง พระคาถาชินบัญชร ทำนองอินเดีย

คุณศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์  เป็นศิลปินนักร้อง บทเพลงคุณธรรม ประเภท เพลงส่งเสริมคติธรรม ปรัชญาชีวิต  บทเพลง  ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์  (จากชุด พุทธานุภาพ)  คุณภูวนาท คุณผลิน   เป็นศิลปินนักร้อง เพลงคุณธรรม ประเภท บทเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  บทเพลงความหวัง ในชุด พุทธานุภาพ   คุณธนพร แวกประยูร  เป็น ศิลปินนักร้อง เพลงคุณธรรม ประเภท บทเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  บทเพลง องค์ใดพระสัมพุทธฯ  คุณชัยรัตน์  วงศ์เกียรติ์ขจร   เป็นนักประพันธ์เพลงส่งเสริมคติธรรม ปรัชญาชีวิต  ในเพลงไฟ

 

Leave a Reply