พาไปรู้จัก ” อนุสรณ์ศาสนสถานความสัมพันธ์ไทย-จีน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างประเทศ มจร นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล นำโดย พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง ณ สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน คู้บอน กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมาของ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน

ตามที่พระเถราจารย์ซิงหวิน ได้ริเริ่มอุดมคติ การให้ความเคารพกับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งยังปรารถนาจะผสมผสานซึ่งความสุข  ดังนั้น จึงนำคำว่า “ประเทศไทยกับชาติจีน” รวมเข้าเป็นหนึ่ง นามว่า ไท่ฮวาซื่อ” โดยมุ่งหวังให้เกิดการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

ท่านเถราจารย์ ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษที่จะให้พุทธศาสนาได้จำเพาะในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ บัดนี้ เหตุปัจจัยได้สัมฤทธิ์ผล จึงได้เริ่มแผนการก่อสร้าง  “สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน” ขึ้น ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ศรัทธาชนทั้งหลาย ประการที่สอง เพื่อให้การส่งเสริมคนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนางานหนึ่ง

สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน อันประกอบไปด้วย พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) กุฏิพระ หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) หอระฆัง และหอกลอง เป็นต้น รวมทั้งลานจอดรถและสวนดอกไม้ ที่จะจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธุชน.

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ สิ่งที่ได้ชื่อว่าทานนั้น ผู้อื่นจักต้องได้รับประโยชน์ หากให้ทานด้วยความปีติ ภายภาคหน้าย่อมได้รับแต่ความผาสุก”   ท่านเถราจารย์ยังเน้นย้ำอีกว่า “เมื่อยังไม่บรรลุพุทธมรรค ควรผูกบุญด้วยมนุษย์สัมพันธ์ก่อน”

ดังนั้นจึงมีความปรารถนาให้ผู้คนจากทุกสารทิศ ได้ร่วมกันกระทำการให้สำเร็จทุกประการ หมื่นคนบริจาค หมื่นคนที่เสียสละ ล้วนผูกบุญสัมพันธ์ต่อผู้คนทั้งหมื่นดุจกัน อาจกล่าวได้ว่า การสั่งสมทีละเล็กละน้อย ย่อมนำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จากเม็ดทรายเล็กๆ ที่สั่งสมรวมกันก็สำเร็จเป็นเจดีย์ได้ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ยังต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนต่องานที่ยิ่งใหญ่นี้ อันเป็นกุศลที่ใหญ่หลวงอย่างหาที่สุดมิได้ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้การก่อสร้างสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายานได้รับความร่วมมือจากหมู่ชนผู้มีบุญปัจจัย ให้สรรพสิ่งได้บรรลุสมบูรณ์ ขออธิษฐานให้ผู้บริจาค ผู้มีส่วนร่วม ได้เพิ่มพูนซึ่งความเป็นศิริมงคลและปัญญาดุจเดียวกัน ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข กิจการราบรื่น และเจริญรุ่งเรือง ขอถวายกุศลผลบุญ จากการสร้างนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ประเทศชาติมีฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนชาวไทยร่มเย็นเป็นสุข.

ปัจจุบันสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซันถือว่าเป็น “อนุสรณ์ศาสนสถานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จีนและคณะสงฆ์ไทย”  และทั้งยังเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งด้วย

 

……………………………………..

 

ขอบคุณ : วิทยาลัยพระธรรมทูต ,พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ขอบคุณภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply