พระราชดำรัสในหลวง ร.10 “พระมหาบุรุษของชาติ : พระมหากรุณาธิคุณต้นทางการศึกษาไทย”

 

      วันที่ 14 กันยายน 2564 เชิญฟังพระสุรเสียงหรือราชดำรัสพร้อมชมภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) Fra Anil Sakya ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100  ปี แห่งการสิ้นพระชนม์  (วันที่ 2 สิงหาคม 2564  )  พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ความว่า

    “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระมหาบุรุษของชาติ เพราะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยในประการอันสำคัญยิ่ง คือการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สามารถพัฒนา และรักษาบ้านเมือง ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า การที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้สำเร็จนั้น ต้องพัฒนาคนเป็นอันดับแรก และการพัฒนาคนนั้นเอาคือต้องพัฒนาการศึกษา ต้องให้ประชาราษฎรมีการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งสองพระองค์จึงได้ช่วยกันคิดสร้างระบบการศึกษาขึ้น ให้คนไทยได้ศึกษากันทั่วทั้งแผ่นดิน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงริเริ่มสร้างระบบการศึกษาชั้นประถมให้แก่ราษฎรไทยทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้เป็นคนกันถ้วนหน้า พร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาทางพระศาสนาทั้งนักธรรม และบาลีแก่คณะสงฆ์ทั่วแผ่นดิน”

Leave a Reply