“สันติศึกษา มจร”ปรับหลักสูตรใหม่รับ New Normal เปิดสมัครนิสิตไทยและอินเตอร์ทั้งระดับโท-เอก

“สันติศึกษา มจร” ปรับหลักสูตรใหม่สอดรับยุค New Normal เปิดรับนิสิตปริญญาโท เอก ทั้งไทยและอินเตอร์ พร้อมลดค่าเทอมเรียน 15% ตลอดหลักสูตร

วันที่ 2 พ.ค.2563 หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ภายใต้การลงนามความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลังจากผนึกกำลังกันปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับสังคมยุค New Normal โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นวิศวกรสันติภาพ ลงพื้นทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนและสังคม โดยใช้ฐานคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ของยูเอ็น ที่มุ่งพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มาเป็นกรอบการวิจัยและพัฒนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มจร เปิดเผยว่า หากกำลังมองหาหลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างโลกและชีวิตใหม่ด้วย Mindset ใหม่ ในยุคปกติรูปแบบใหม่หรือยุค New Normal สำหรับการบ่มเพาะลมหายใจแห่งความสุข ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนว Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ผู้สนใจสามารถค้นหาคำตอบได้จากหลักสูตรสันติศึกษา มจร

“ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาเอกนั้น จะเปิดให้ศึกษา 3 แผน คือ (1) แผน 1.1 เน้นการวิจัยและการพัฒนาในพื้นที่จริง เพื่อใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข (2) แผน 1.2 ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงานมานาน สามารถนำวุฒิปริญญาตรีมาสมัครเรียนปริญญาเอก และ (3) แผน 2.1 เน้นพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างชีวิตและสังคมสันติสุข ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม” ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวและว่า

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้ที่เบอร์ 063-561-5326 หรือศึกษารายละเอียดได้จาก www.ps.mcu.ac.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือดูมูลผ่านเพจ peacemcu โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 25 มิถุนายน 2563

Leave a Reply