มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. ขับเคลื่อนความร่วมมือทางศาสนา ‘ต่อต้านการทุจริต’

วันที่ 14 กันยายน 2564 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ได้เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปตามหลัก บวร

โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Application Zoom) ได้รับเมตตาปาฐกถาพิเศษโดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานที่ปรึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ และบรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ซึ่งจะดำเนินการทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ดำเนินการในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) ดำเนินการในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ (ภาคใต้) ดำเนินการในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับ วิทยาเขตศรีล้านช้าง และครั้งที่ ๔ (ภาคอีสาน) ดำเนินการในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสังคมไทยเรานั้นมีการรับรู้ปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรที่จะได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศของเราเป็นสังคมที่มีความตระหนัก และช่วยกันสร้างสังคมสุจริตกันอย่างจริงจัง

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าระบบ Zoom meeting ID 938 6777 8768 Passcode 294256 โดยตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า ๒ หมื่นรูป/คน และทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะองค์กรร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒-๑๐๙๕ หรือรายละเอียดทาง www.mbu.ac.th

Leave a Reply