ภาคีเครือข่ายฯ-คณะสงฆ์ปทุมธานี เดินหน้า’วัดประชา รัฐ สร้างสุข-รักษาศีล 5′

1,124 Views

ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ประสานความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายเครือข่ายดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข – บูรณาการสู่โครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลธรรม

วันที่ 24 เม.ย.2562 นางสุดาลักษณ์ ชินวิรารัตน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี เข้าพบคุณชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ดำเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ มาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมส่งเสริมการดำเนินงานด้วยการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการจับคู่กับวัดใกล้เคียงพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน และดำเนินงานการสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ตามโครงการฯ

นอกจากการวางแผนขยายผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยหาแนวทาง และความร่วมมือให้สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานีร่วมจับคู่ดำเนินงานกับวัดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานฯ ต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาแล้วในปีพุทธศักราช “561 ยังได้ร่วมกันวางแผนการต่อยอดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่โครงการสถานประกอบการสว่าง (ด้วยศีลธรรม) โดยบูรณาการการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการสถานประกอบการรักษาศีล 5 พร้อมด้วยการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินการนำร่องในปีพุทธศักราช 2562 นี้ต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระกิตตะวัน ปญญาชโย พระวิทยากรประจำชมรมบ้านแสงสว่างฯ คณะทำงาน “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมฯ ในครั้งนี้ด้ว

ที่มา : https://www.facebook.com/1819888594932592/posts/2233056096949171/

Leave a Reply