‘มจร’สร้าง’SMART PR’! ติวเข้มเทคนิคสื่อออนไลน์

‘มจร’เสริมเคี้ยวงานประชาสัมพันธ์ ติวเข้มเทคนิคสื่อออนไลน์ หวังสร้าง ‘SMART PR’เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสาร

วันที่ 22 เม.ย.2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ SMART PR เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร” ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2562 เพื่อทำให้การสื่อสารองค์กร มีการพัฒนาในรูปแบบของความทันสมัย โดยการนำเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์เข้ากับการสื่อสารภายในองค์กรและทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างทั่งถึง เพื่อให้บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรได้มีเครือข่ายที่ดีและมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิค และแนวความคิดต่างๆ ของการสื่อสาร การสร้างสาร-สร้างสื่อ และช่องทางในการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สามารถจับประเด็นการเขียนข่าวได้ดียิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนลีมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานสื่อสารให้รวดเร็วและทันสมัย และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 75รูป/คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ

โดยมีวิทยากรให้ความรู้เพิ่มทักษะทัศนคตและการสร้างเครือข่ายอาทิ นายเมธาพันธ์ โพธิธีโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร นายอรรคพล ศิรินุกูลชร ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาบรรยายให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพในสถานการณ์จริง และการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

นายสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองเว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์แนะนำเกี่ยวกับการเขียนข่าวออนไลน์ให้น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารทั่วไปบูรณาการกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีการจับประเด็น สร้างประเด็น นำเสนอประเด็น บนพื้นฐานของหลักอริยสัจ 4 สัปปุริสธรรม 7 และระเบียบวิธีวิจัย โดยยกตัวอย่างของข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ มจร จนสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาในทำวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

พร้อมกันนี้มีการแนะนำการใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่จากนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร และการใช้โปรแกรมออนไลน์ canva ทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply