ปลัดมหาดไทยเปิดอาคารธาราบำบัด อบต.ดอนแก้ว เน้นย้ำประยุกต์ขยายผลไปยังทุก อปท. ทั่วประเทศ

ปลัดมหาดไทยเปิดอาคารธาราบำบัด อบต.ดอนแก้ว เน้นย้ำประยุกต์ขยายผลไปยังทุก อปท. ทั่วประเทศตามภูมิสังคม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง นายนภดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นความตั้งใจจริงที่มาให้กำลังใจผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และพี่น้องชาวตำบลดอนแก้วทุกคน ในการร่วมกันทำพิธีเปิด “อาคารธาราบำบัด” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความตั้งอกตั้งใจของท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ในการนำสิ่งที่ดีเข้ามาเติมเสริมเพิ่มให้บริการพี่น้องประชาชนชาวดอนแก้ว ชาวอำเภอแม่ริม ชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนจังหวัดอื่น ๆ อันถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวดอนแก้วที่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทีมผู้บริหาร ทีมสมาชิกสภา และทีมพนักงานที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กให้มีศักยภาพ มีการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เป็นต้นแบบของประเทศ จนได้รับรางวัลระดับโลกจากองค์การสหประชาชาติ อันมีนัยยะที่สำคัญ คือ ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของพี่น้องประชาชนชาวดอนแก้วในการใช้สิทธิความเป็นพลเมืองเลือกตัวแทนมาดูแลบริหารจัดการพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านจนเป็นต้นแบบได้

“อบต.ดอนแก้ว เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งแรกที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) มาบริหารจัดการจนเกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย และสร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาชน อันเป็นบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เป็นแบบอย่าง จนทำให้ผู้บริหารประเทศมีความเชื่อมั่นว่าการกระจายอำนาจมาสู่พี่น้องประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุด คือ อบต. สามารถช่วยทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เป็นตำบล/หมู่บ้านที่มีความสุข ผู้คนที่อยู่มีชีวิตที่ดี เพราะได้รับบริการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ “ความสำเร็จของอาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว” ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นความดีงามที่สั่งสมของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพี่น้องประชาชนพื้นที่ อบต.ดอนแก้ว ในการดูแลชุมชน/หมู่บ้านจนเกิดความยั่งยืน กระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 19 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารธาราบำบัดหลังนี้ และขออำนวยพรให้พี่น้องชาวดอนแก้วเลือกอาคารหลังนี้เป็นที่สุดท้ายของร่างกาย อันหมายความว่า ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ได้นำผลสำเร็จของการบริหารจัดการ อบต.ดอนแก้ว ไปขยายผลให้ทุกเทศบาล และทุก อบต. ได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ในพื้นที่ตามภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้บริการและดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะอาจารย์แพทย์ ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคและภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ ซึ่งจะทำให้สามารถลดอัตราการตายและพิการหรือลดภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และสามารถคัดกรองความเสี่ยงและโรคต่าง ๆ ก่อนการตั้งครรภ์ได้ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเพื่อป้องกันภาวะเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ อันเนื่องมาจากขาดการดูแลตั้งแต่การตั้งครรภ์ ซึ่งพวกเราชาวมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และส่วนท้องถิ่น คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกัน Kick Off ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ตั้งเป้าต้องลดลงอย่างน้อย 50% ภายใน 1 ปี พร้อมทั้งขอชื่นชม อบต.ดอนแก้ว ที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนี้บรรลุผลลัพธ์ถึง 100% ทำให้ในชุมชนไม่มีเด็กคลอดต่ำกว่าเกณฑ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของ อบต.ดอนแก้ว ซึ่งถือเป็นการทำบุญให้กับคนตกทุกข์ได้ยาก แต่ทั้งนี้ ขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในชุมชนช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ได้แก่ “โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” โดยใช้ที่ดินภายในบ้านปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง เมื่อมีเหลือก็แบ่งปัน “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ใช้พื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการปลูกพืชมีผลที่เป็นสมุนไพร ทั้งขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กล้วย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแพทย์แผนไทยภายในโรงพยาบาลชุมชน และ “โครงการทหารพันธุ์ดี” โดยให้ผู้บังคับหน่วยปลูกฝังทหารให้น้อมนำโครงการพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งเป้าทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวในบ้านครบ 100% ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ควบคู่กับการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100% เพื่อไม่ให้เกิดแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่าง ๆ และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพียงใช้ถังพลาสติกที่มีฝา ขุดหลุมลงไปเป็นรูปลิ่ม ให้ก้นหลุมลึกกว่าก้นถัง ก็จะทำให้มีพื้นที่เก็บขยะเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่ให้เกิดกระบวนการย่อยสลายง่ายขึ้น เป็นปุ๋ยไปบำรุงพืชผักสวนครัว ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน

“ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันนำเอาผลสำเร็จของ อบต.ดอนแก้ว ไปขยายผลเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดกับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัดต่อไปในอนาคต ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ไม่ย่อท้อ ไม่หยุดยั้ง และขอให้พี่น้องประชาชนชาวดอนแก้วทุกคนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และร่วมกันดูแลกันและกันในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อทำให้ความสุขในวันนี้และที่ผ่านมา เป็นความสุขในอนาคต ให้ลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีตัวอย่างที่ดี ขยายผลความดีไปยังอนาคตต่อไป อันจะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

นายนภดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มี 10 หมู่บ้าน ประชากร 17,000 คน ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย โดยในปี 2555 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “โรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล” ภายใต้นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเชิงตะกอน และมุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปสู่ “ตำบลแห่งสุขภาพ” โดยในปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยนวัตกรรม 3 ดี คือ บริหารดี บริการดี และสิ่งแวดล้อมดี ด้วยการขับเคลื่อนงาน ด้วยการนำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ มาบริการประชาชนในมิติรูปแบบใหม่ แตกต่างจากการบริการโดยทั่วไปในระดับปฐมภูมิ ที่มีทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ยาและเวชภัณฑ์ครบถ้วน ทำงานเชิงรุกดูแลถึงบ้านทุกราย ไม่มีการทอดทิ้ง ถือเป็นจุดเด่น

“เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์ธาราบำบัด เพื่อบำบัดรักษาให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยสร้างธาราบำบัดที่เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 550 ตารางเมตร ด้วยระบบน้ำอุ่น น้ำวน พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย มีสระขนาดกว้าง 5.9 เมตรและยาว 16.5 เมตร ลึก 1.2 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 19,526,400 บาท และงบประมาณสมทบจาดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 2,169,600 บาท รวม 21,696,736 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รวม 300 วัน” นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply