พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เมตตาฝ่ายปกครองเมืองพระพุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนผู้ประสบภัย “บ้านซับครก”

พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เมตตาฝ่ายปกครองเมืองพระพุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนผู้ประสบภัย “บ้านซับครก” ตามแนวทางบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล (T-CAST) โดยได้รับเมตตาจากพระใบฎีกาชาญ จารุวณฺโณ เจ้าคณะตำบลนายาว ร่วมคณะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันตำบลนายาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลนายาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาว ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยวาตภัยและฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านซับครก ตำบลนายาว จำนวน 30 ครัวเรือน

นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ที่ได้ดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ในหลักการ 4 ด้าน คือ 1. การสงเคราะห์ 2. การเกื้อกูล 3. การพัฒนา และ 4. การบูรณาการ โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกันให้เกิดผลดีกับสังคม

“การลงพื้นที่สาธารณสงเคราะห์เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ อำเภอพระพุทธบาท ได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามแนวทาง “ยาฝรั่ง” คือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุดดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้โดยเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและภาคเอกชนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนายาวมอบหมายกองช่างดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการ และสำหรับตามแนวทาง “ยาไทย” อำเภอพระพุทธบาทจะได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันดูแลเจือจุนสมาชิกในชุมชน ให้มีความรักสามัคคี ความอบอุ่น ความเกื้อกูลดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแนวทาง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่ง “บ้านซับครก หมู่ที่ 2 ตำบลนายาว” ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอพระพุทธบาทให้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้รับการส่งเสริม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้มีการพึ่งพาตนเอง ทั้งการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน รวมถึงการส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะ และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในทุกครัวเรือน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแล้วถ่ายทอดไปสู่เด็ก เยาวชน ลูกหลาน เพื่อให้มีความยั่งยืน” นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply