ที่ประชุม มส. อนุมัติรองภาค 5 เพิ่มอีกตำแหน่ง

          ในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 5 เพิ่มอีกตำแหน่ง ตามคำเสนอของ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ซึ่งการเพิ่มตำแหน่งรองจ้าอคณะภาคนี้เป็นไป มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2520  ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาครูปที่ 2 จะต้องมีจำนวนวัดในเขตท่องที่ของภาคนั้นไม่ต่ำกว่า 1,500 วัด

       ปัจจุบันภาค 5 มีเขตปกครองรวม 4 จังหวัด คือจังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก มี พระพรหมโมลี  (สุชาติ ธมฺมรตโน)  วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค และมีวัดในเขตปกครอง 1570 ที่พักสงฆ์ 639 รวมทิ้งสิ้น 2209 วัด/แห่ง

 

Leave a Reply