กมธ.ศาสนาฯ  “ฟิตจัด” ลงพื้นที่แก้ “ปัญหาที่ดินวัด” จ.เลย

วันที่7 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น ดร.เพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล  รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  นำคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย นายทองแดง  เบ็ญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของวัดป่าวิเวกภูเขาวง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชน ณ วัดป่าวิเวกภูเขาวง

ดร เพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า การเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้า การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน ของกรมป่าไม้  วันนี้มีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ชี้แจงต่อคณะกรรมธิการ ว่าการขอใช้พื้นที่ของวัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์ เป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบของกรมป่าไม้ซึ่งระบุว่าอยู่ในประเภทที่ต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ หากเอกสารดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำเสนอกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบคาดว่าภายหลังจากได้รับรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะสามารถพิจารณาแล้วเสร็จได้ภายใน 4 เดือน

“เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและหลักวิชาการจึงจะขอความอนุเคราะห์ให้ทางวัดประสานกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนนี้จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ รับปากว่าจะเร่งดำเนินการประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไป..”

ด้าน พระประพันธ์  กิตฺติโสภโณ ประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์ ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมาธิการศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงพื้นที่มารับฟังสภาพปัญหาและช่วยเหลือทางวัด ซึ่งหากสามารถขออนุญาตจากทางกรมป่าไม้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับทางวัด เนื่องจากจะสามารถนำไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในวัดซึ่งมีสถานพยาบาลคอยตรวจรักษาโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัด ส่วนตัวไม่อยากได้ความสะดวกสบายเพราะเท่าที่บวชมามีเจตนาที่จะรักษาข้อวัตรปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยให้เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาซึ่งเป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ภายในวัดปฏิบัติกันอยู่..แต่ที่ทำทุกวันนี้เพราะต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือ..

Leave a Reply