คณะสงฆ์ภาค 6 ไอเดียเจ๋ง นำร่องตั้ง “ศูนย์ปกป้องคุ้มครองคณะสงฆ์” วางเป้าให้ครบทุกอำเภอ

วันที่ 24  มกราคม 2567  วานนี้ พระเทพเวที  เจ้าคณะภาค 6 ได้เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Zoom)  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับ ภาค/ จังหวัด/ อำเภอ/ ตำบล/ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด/เลขานุการเจ้าคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน จัดตั้งศูนย์กฏหมายเพื่อคณะสงฆ์ หรือศูนย์คุ้มครองคณะสงฆ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า“ศูนย์พระวินยาธิการระดับอำเภอ“ทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมโดยศูนย์จะทำหน้าที่แรก

ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของวัดหรือพระภิกษุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาเกี่ยวกับคดี อธิกรณ์ หรือ ข้อพิพาทและให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ประสานงานแก้ไข ปัญหาต่างๆโดยมีองค์ประประกอบคณะกรรมการผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์, คณะกรรมการฝ่ายปกครองสงฆ์จังหวัด,พระวินยาธิการและฝ่ายบ้านเมืองประกอบด้วย,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, นายอำเภอ,ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัด,ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร, นายกเทศมนตรี, นายก อบต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

พระเทพเวที เปิดเผยว่า “การจัดตั้ง“ศูนย์พระวินยาธิการระดับอำเภอ” ถือว่าเป็นการดำเนินการนำร่องของคณะสงฆ์ เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีเขตปกครองคณะสงฆ์ใด ได้ดำเนินการอย่างที่คณะสงฆ์ภาค 6 ทำ  การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวกำหนดให้ทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567  ซึ่งในขณะนี้ มีจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดตั้งครบทุกอำเภอแล้ว การจัดตั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายมหาเถรสมาคมและดำเนินการตามแผนพัฒนากิจการคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 (2565-2569) อีกด้วย  ซึ่งหวังว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะแก้ปัญหาด้านกฎหมาย ข้อพิพาทของคณะสงฆ์และชุมชนได้ระดับหนึ่ง ”

Leave a Reply