“มส.-พศ.-มจร-มมร-กรมคุมประพฤติ” ลงนามร่วมมือ “คืนคนดีสู่สังคม”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.09น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ระหว่าง มหาเถรสมาคม กรมคุมประพฤติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มจร) ภายในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นจากกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการให้วัดและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคุมประพฤติให้กับผู้ที่เคยต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่หวนกลับไปก่อคดีหรือทำผิดกฎหมายซ้ำ และคุมประพฤติผู้ที่ศาลพิพากษาให้รอลงอาญา มารับการขัดเกลาในด้านความคิด การนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้วัดและชุมชนช่วยกันดูแล ให้โอกาสในการปรับตัว คืนคนดีสู่สังคมที่ผ่านมามีวัดดำเนินการเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้วกว่า 70 วัด

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ นั้น พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และสาขาพัฒนาสังคม มจร ได้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนี้ ร่วมกับวัดและชุมชน มีหน้าที่ให้ความรู้และแนวปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา มีการลงพื้นที่ ติดตามกับวัดและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ต้องคุมประพฤติจำนวนกว่า 300,000 คน

ในการลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้ กำหนดให้วัด 1 วัดในทุกตำบลในประเทศไทย ร่วมเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โดยหวังว่า เราจะเพิ่มคนดี ลดคนเลว ทุกคนเคยผิดพลาด หากนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขก็สามารถสร้างสรรค์สังคมได้ ขอทุกท่าน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ “การคืนคนดีสู่สังคม” สาขาพัฒนาสังคม มจร คิด สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานสังคมแห่งความเป็นธรรม

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Suthito Aphakaro

Leave a Reply