ถวายความอาลัย “พระวิสุทธิวงศาจารย์”

 

พระเถระอโนมคุณบุณย์ประวิตร
ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร
ปริยัติกวีเมธีวราภรณ์
ธรรมากรคัมภีรญาณวิมล

ปรีชาญาณดิลกวิโมกข์คุณ
ธรรมางกูรณัฐภิญโญวุฒิโกศล
ปฏิปทาวรานุสิฐจิตโสภณ
สุวิมลวิสุทธิสีลาจาร

อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
ทัศนวิกรมพรหมจริยคุณวิศาล
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กอบเกื้องาน
เกียรติไพศาลหิตานุหิตพิสิฐบุณย์

เศร้าศัลย์โศก ๒๖ กันยายน
สังฆมณฑลสิ้นสงฆ์ธำรงสุนทร์
เถระปราชญ์เมธีอธิบดีคุณ
โศกาดูรสยามสูญสงฆ์อัคคา

อัญขยมประณมน้อมอภิวาท
ภาณุมาศอัศดงวิสุทธิวงศา
เทิดพระคุณนบบูชิตจิตบูชา
กราบวันทา “พระวิสุทธิวงศาจารย์”ฯ

 

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ประพันธ์

Leave a Reply