กรมพัฒนาชุมชนเดินหน้า “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.00 น.  นายอุบล  พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี  “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี  “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี, ร.ต.อ. พชร ศรีภักดี รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม, ร.ต.อ. อุดม อุ่นใจ รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดน 225, พ.ท.สมพงษ์ สุขหวาน สัสดีอำเภอเดชอุดม, นายธีวินทร์  มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู, นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย, นายพงษ์จรัญ  จันทร์ส่อง  เกษตรตำบลกุดประทาย, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบลกุดประทาย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ”

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการแบบ (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของ นายถาวร บุญชิต  บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  พระรัตโนภาสวิมล (หลวงตาเลียม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม และพระสังฆาธิการในพื้นที่เข้าร่วม รวมทั้งประทาย ส่วนราชการอำเภอเดชอุดมทุกหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในอำเภอเดชอุดม ซึ่งกิจกรรมนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ เจ้าคณะตำบลหัวดอน ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นผู้สนับสนุนและชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ”

นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกล่าวถึงการดำเนินงานขยายอาณาจักรโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานีในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล  ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สามารแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ กล่าวคือ น้ำจากบริเวณโคกจะไหลลงสู่หนองผ่านคลองไส้ไก่เพื่อกักเก็บไว้ในหนองสำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนพออยู่ พอกิน ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply