โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ 7 รูป “พระเทพสุวรรณเมธี” เป็น “พระธรรมวชิราจารย์” วัดโมลีโลกยารามสำนักบาลีอันดับหนึ่ง “พรึบ”

วันที่ 30 เมษายน 65 วานนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

1.พระเทพสุวรรณเมธี   เป็น “พระธรรมวชิราจารย์” สถิต ณ วัดสุวรรณาราม กทม.

2.พระมงคลวัชโรดม    เป็น  “พระราชมงคลวัชโรดม” สถิต ณ ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จ.ภูเก็ต

3.พระวชิรเขมคุณ       เป็น  “พระราชวชิรเขมคุณ” สถิต ณ วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร

4.พระมหาบรรจบ ขนฺติโก    เป็น  “พระราชวชิรเมธี” สถิต ณ วัดเจ้ามูล กทม.

5.พระมหาวิทยาเขฎฐ์ วรธมฺโม  เป็น “พระศรีวชิรเมธี” สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม กทม.

6.พระมหาสำราญ สีลสํวโร    เป็น “พระศรีวชิราจารย์ “สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม กทม.

7.พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร  เป็น “พระศรีวชิรบัณฑิต” สถิต วัดโมลีโลกยาราม กทม.

Leave a Reply