กมธ.ศาสนาฯสภาฯลุยแก้ปัญหาที่พักสงฆ์จังหวัดชุมพรต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ และนายประกรณ์เกียรติ ญานหาร อนุกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ของที่พักสงฆ์เพื่อตั้งวัดของอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยประชุมร่วมกับ ประธานที่พักสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ( นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร สรุปได้ดังนี้

1. ที่พักสงฆ์วัดป่าพุทธคีรี และที่พักสงฆ์ถ้ำเทวา ตั้งที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไม่ได้ตั้งมาก่อน ปี พ.ศ.2538 ทางจังหวัดชุมพรรับจะไปประสานภายในสัปดาห์หน้า วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2566 กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สาขาสุราษฎร์ธานี ให้มาดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต เพื่อส่งรายงานให้จังหวัดชุมพรเสนอให้ส่วนกลาง กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตต่อไป

2.ที่พักสงฆ์เนินทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 เป็นตัวแทนประธานที่พักสงฆ์ ชี้แจงข้อมูลให้ทราบว่า มีที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ ประมาณ 16 ไร่ เพื่อขอตั้งวัด แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ทั้ง 2 แปลงตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ดำเนินตามขั้นตอนการขออนุญาต เพียงแต่ว่าขณะนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่จังหวัดยังขาดตัวแทนกลุ่มเกตรกรจำนวน 4 คนเนื่องจากหมดวาระ จึงเสนอเรื่องขอตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ทางจังหวัดชุมพรและปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรพร้อมที่จะพิจารณาอนุญาต ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 โดยยังคงเนื้อที่ดินตามที่ขอไว้ตามเดิม

3.ที่พักสงฆ์วัดป่าห้วยไทร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน ปี 2538 ได้สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ขออนุญาตตั้งวัด 15 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เหลือขอเข้าโครงการพระสงฆ์รักษาป่า ที่ประชุมมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ดำเนินการต่อไป

คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฯ กำหนดไว้ ถือเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

Leave a Reply