สถาบันพระปกเกล้าจับมือสันติศึกษา “มจร” เปิดหลักสูตรการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลยุติธรรม และมหาจุฬาฯ ได้ลงนามความร่วมมือตั้งแต่ปี 2555 มจร และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำงานร่วมกันพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทำงานเป็นผู้ประนอมในศาลต่างๆ จำนวนมาก

“มาบัดนี้ สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงได้จับมือกันออกแบบหลักสูตรวุฒิบัตรการมีส่วนร่วมเพือสร้างความปรอง รุ่น 1 เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในชุมชนและสังคม” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

ทั้งนี้ ดร.ถวิลวะดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์ศุภณัฏ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมกับ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา ได้นำประสบการณ์มาร่วมกันออกแบบหลักสูตรฯ อย่างละเอียดและใส่ใจ

Leave a Reply