“สันติศึกษา มจร” เปิดห้องเรียนเวฬุวันอินเดีย เรียนรู้หลักการสร้างสันติภาพแนวพุทธสันติวิธี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดห้องเรียนใหญ่ที่สุดในโลกนำนิสิตระดับปริญญาโทและเอก ที่สวนเวฬุวันประเทศอินเดีย เรียนรู้สถานที่จริงในการใช้เครื่องมือพุทธสันติวิธีของพระพุทธเจ้ามุ่งพัฒนาสันติภายใน เป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงภายใต้วิชา “พุทธสันติวิธี” ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

โดยสะท้อนว่าวิศวกรสันติภาพต้องยึดโอวาทปาติโมกข์เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติเป้าหมายหลักการพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้เพื่องานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป้าหมายหรือกรอบในการเผยแผ่ธรรม พระธรรมทูตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ 3 ประการ ถือว่าเป็นหลักการของวิศวกรสันติภาพ โอวาทปาติโมกข์จึงเป็นเข็มทิศสู่เป้าหมายนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แก่พระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิศวกรสันติภาพต้องยึดตามหลักการของพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ทำชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้สงบด้วยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิศวกรสันติภาพจึงต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

วิศวกรสันติภาพต้องยึดอุดมการณ์การเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอุดมการณ์พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำมาก คือ หลักขันติธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงทำให้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า“ขันติวาที” เป็นผู้สอนเรื่องความอดทนอดกลั้น ด้วยการไม่นิยมใช้ความรุนแรงเป็นลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาในหลักของโอวาทปาติโมกข์

วิศวกรสันติภาพต้องยึดวิธีการสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะเป็นวิธีการในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม วิศวกรสันติภาพต้องประพฤติปฏิบัติตนดำรงมั่นอยู่ใน วิธีการประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก 6 ประการ

ดังนั้น วิศวกรสันติภาพจึงเป็นทูต พระพุทธศาสนาไม่ใช้คำว่า “ธรรมทูต หมายถึง ผู้ส่งสาส์นแห่งธรรม ผู้สื่อสารแห่งธรรม หรือ สมณทูต หมายถึงผู้นำสันติภาพไปสู่ชาวโลก” ธรรมทูตชุดแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าส่งพระอรหันตสาวก 60 รูป ไปประกาศพระพุทธศาสนา จึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะวิศวกรสันติภาพหรือธรรมทูตชุดแรกของโลก จึงแสดงว่า “พระพุทธเจ้าในฐานะวิศวกรสันติภาพ” เราจึงเดินตามรอยของพระองค์

(คลิปประกอบ https://youtube.com/shorts/QearAKYfTBE)

Leave a Reply