มูลนิธิพลังบุญ และ บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด บริจาคทรัพย์ 1.2 ล้านบาท สมทบมูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เพื่อสร้างและพัฒนาศาสนทายาท หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

ขออนุโมทนา มูลนิธิพลังบุญ และ บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด www.jhaopraya.com บริจาคทรัพย์ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (๑ ล้าน ๒ แสนบาทถ้วน) สมทบมูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เพื่อสร้างและพัฒนาศาสนทายาท หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

โดย อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร(อาจารย์โจ๊ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด ประกอบด้วย พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ผศ.ดร.สุธีร์ แก้วเขียว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

นอกจากนั้น อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร(อาจารย์โจ๊ก) และทีมงานบริหาร ยังได้ให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานโครงการ ทั้งยังได้หารือแนวทางในการระดมทุนทรัพย์อุปถมภ์โครงการจัดการศึกษาที่นี่ในโอกาสต่อ ๆ ไป

วันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) มีเมตตา กล่าวธรรมให้โอวาท ให้พร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ขอให้บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Leave a Reply