ชาวอาเซียนและอเมริกันร่วมทอดกฐินคึกคัก

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18  พฤศจิกาย 2561 ที่ผ่านมา  ณ  วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งชาวไทย ลาว จีนพม่า เวียดนาม อเมริกันเป็นต้น ร่วมกับถวายผ้ากฐิน โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์เจริญพระพทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน

ปีนี้ มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระธรรมทูตจำนวน 5 รูปอธิษฐานเข้าพรรษา ณ วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์  รัฐแคลิฟอร์เนีย คือ

  • พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป (ไชยแก้ว) เจ้าอาวาส ป.ธ.7, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 9/2546
  • หลวงพ่อพระสมุห์ภิรมย์ ขนฺติพโล (พัฒหาญ) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16/2553 3)
  • ดร.พระมหาวิเชียร กลฺยาณเมธี (ตุ่นแก้ว) (รุ่นพิเศษ 2553)
  • พระอาจารย์เดี่ยว อคฺคเตโช (กองวงค์) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 11/2548
  • พระมหาจำเนียร จารุเมธี (ลาทอง) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ    รุ่นที่ 10/2547

ปัจจุบันพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีชาวอเมริกันและยุโรปหันมานับถือและเข้าวัดเพื่อปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน และพระธรรมทูตซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า อันมีคนเปรียบเทียบไว้ว่า “พระอาทิตย์กำลังขึ้นทางตะวันตก” หมายถึง พระพุทธศาสนากำลังเบ่งบานในกลุ่มประเทศทางตะวันตก

 

Leave a Reply