คณะสงฆ์ลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศปชุม สร้างเครือข่ายศึกษาพุทธและวัฒนธรรม

วันที่ 25 พ.ย.2561 ที่โรงแรมเชียงของทีคการ์เดนริเวอรฟรอนด์ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์ใหญ่อาดยาทัม คำเงิน คำวงส์ เจ้าคณะแขวงบ่อแก้ว ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงบ่อแก้ว ได้มอบพระอาจารย์คำคูน ดวงอาไพวงส์ รองเจ้าคณะแขวงบ่อแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2/2561 “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 4 ประเทศ” (ไทย, สปป.ลาว, เมียนมาร์,และจีน) ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และมูลนิธิการศึกษาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ขณะที่ฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติจากเจ้าแขวงบ่อแก้ว ป.อ.บัวคง นามมะวง และท่านวันดี ทำมะวง รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงบ่อแก้ว และท่านชายพอน เพ็ดบุนมี แผนกฝ่ายต่างประเทศ

Leave a Reply