ในหลวง – ราชินี เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

ในหลวง -ราชินี เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
“วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”  ณ   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
             สำหรับ พระปรีชาสามารถแผ่ไพศาล!! “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” พระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการยกย่องจาก “ยูเนสโก” ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก !!

*****************************

 หมายกำหนดการ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  จะเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในงาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖ นาฬิกา

            ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานประจำพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประทับพระราชอาสน์แล้ว อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศสดุดี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

          คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรม และการแข่งขันต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษา โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดประจำตำหนักวาสุกรี เสร็จแล้ว พระธรรมรัตนากร  (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

            สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับเจ้าจอมมารดาจุ้ย ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๓๓๓ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี ทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรก ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก ในรัชกาลที่ ๔ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๓๙๖ สิริพระชันษา ๖๒ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นปราชญ์ โดยทรงพระนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง ซึ่งองค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ในปี ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายพระเกียรตินี้

         “งาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ร่วมกับมูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์, การเสวนาวิชาการ, การแสดงโขน เรื่อง ตำนานยักษ์วัดโพธิ์, การแสดงลิเก เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย, การแสดงศิลปะการต่อสู้ กระบี่กระบอง, กระประกวดความสามารถด้านภาษา และตอบปัญหาวิชาการ, การแสดงฉ่อย และการแสดงคอนเสิร์ต.

            ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์  มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งประเทศไทยมีเพียง 6 วัดเท่านั้น และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ

 

        วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ในแง่ของการท่องเที่ยวแล้ว วัดโพธิ์ได้รับความนิยมเที่ยวเป็นลำดับที่ 24 ของโลก ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในปีนั้นถึง 8,155,000 คน

——————————–

ข้อมูล : เพจ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี

Leave a Reply