ชาวพุทธใต้เฮ !! กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าพา “แสวงบุญอินเดียและเนปาล”

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรีจตุพร  กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2562  พร้อมมอบกระเป๋าเดินทางแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพียงกัน

         สำหรับโครงการการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในแต่ละปีงบประมาณ มีจำนวนทั้งสิ้น 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 จะออกเดินทางระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2562 , รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่19 – 28 มีนาคม 2562

      ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นการสืบทอด เผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับจากการแสวงบุญ ไปประยุกต์ใช้ดำรงชีวิตประจำวัน อันจะนำมาซึ่งความสันติสุข ความสงบสุข แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

Leave a Reply