สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดมีพระบัญชาให้พระพรหมบัณฑิตแทนพระองค์ปราศรัยนครรัฐวาติกัน

วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม, รก.เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ กล่าวปราศรัยในนามของพระพุทธศาสนา การประชุมผู้นำศาสนาสากล ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒…โพสต์นิวส์ :รายงาน, คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต : ภาพ

Leave a Reply