“10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ นอกจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกแล้ว ยังคงมีเรื่องอื่นๆ อีกหลายประเด็นที่คนไทยเป็นห่วงและวิตกกังวลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางการเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้ สรุปผลได้ ดังนี้

# “10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19

อันดับ 1 รายจ่าย/ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 71.50%

อันดับ 2 สุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว 70.00%

อันดับ 3 ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว 67.60%

อันดับ 4 รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง 67.20%

อันดับ 5 ไม่มีเงินออม /เงินออมลดลง 64.21%

อันดับ 6 การเดินทางไปทำงาน /ไปธุระลำบาก ไม่ปลอดภัย 63.67%

อันดับ 7 การทำงาน/ประกอบอาชีพ กลัวตกงาน 63.46%

อันดับ 8 หนี้สินเพิ่มมากขึ้น /ไม่มีเงินผ่อนชำระ 60.55%

อันดับ 9 การเล่าเรียนของตนเองและบุตรหลานยากลำบาก 60.18%

 

*************************

Leave a Reply