เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร สอบภาษาอังกฤษศึกษาต่อ ป.เอก “มจร”

วันที่ 14 มิ.ย.2563 ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน ซี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มีจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษด้วยคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการสอบครั้งนี้มี พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร เข้าสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ด้วย

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET มี 4 ทักษะๆละ 100 คะแนน ประกอบด้วย Reading Skill (100 คะแนน ) Writing Skill ( 100 คะแนน Listening Skill (100 คะแนน ) Speaking Skill ( 100 คะแนน )

อย่างไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ มจร ทั่วประเทศ ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถเสนอขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้

Leave a Reply