“ชวน”กราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ชมคณะสงฆ์ช่วยบรรเทาโควิดภัย

วันที่ 17 มิ.ย.2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม รับการถวายสักการะและสนทนาธรรมกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร การนี้ความบางตอนในการสนทนาธรรม ขอชื่นชมการทำงานของคณะสงฆ์ คณะแพทย์ บุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารสุข และผู้เกี่ยวข้องว่า “คนไทยโชคดีที่มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรคระบาดไวรัสโควิด-19

เหตุการณ์ครั้งนี้ทุกภาคส่วนเอาความดี ความเชี่ยวชาญมารวมพลังกัน คณะสงฆ์ก็จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชกันทั่วประเทศ คณะแพทย์ก็ยึดมั่นและน้อมปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างมีเมตตาต่อกัน ความเมตตาที่หล่อหลอมจากพระพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่าพันปี ยังความสุขให้เกิดขึ้น และคนไทยจึงมีปกติยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจแก่กันและกัน”

การนี้นายชวนยังได้กราบนมัสการยกย่องพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชน เดินออกไปช่วยพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ และงานสาธารณสงเคราะห์แก่ชุมชนรอบวัด นับว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของคณะสงฆ์ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง

Cr.เพจวัดยานนาวา พระอารามหลวง

Leave a Reply