เดินหน้าไม่มีหยุด! พช. เร่งเครื่องสนับสนุน “โคก หนอง นา พช.” พร้อมพัฒนาดินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นางคำ​ประไพ​ รักษา​ขันธ์​ พัฒนาการอำเภอ​ตระการ​พืชผล​ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 3,960 แห่ง โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ถือว่าได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย จนได้รับการขนานนาม จากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ว่าเป็น “อาณาจักร โคก หนอง นา” หรือ “มหานครแห่ง โคก หนอง นา” ในส่วนของอำเภอตระการพืชผล นั้น ก็ถือเป็นอำเภอที่มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 51 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 18 แปลง รวมทั้งสิ้น 69 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 13 แปลง / HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 560 แปลง และขนาด 3 ไร่ 617 แปลง รวม 1,190 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 150 คน

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะฯ ตรวจติดตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ กับผู้นำชุมชน​และครัวเรือน​ตัวอย่าง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ มาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จำนวน 8 แปลง​ ประกอบด้วย นางอำนวย​ อยู่​สบาย​ พื้นที่​ 1​ ไร่​ ต.กุด​ยา​ลวน, นางศิรินภา​ เผ่าภูรี​ พื้นที่​ 3​ ไร่​ ต.ขา​มเปี้ย,นางแพง​ วรรณ​า​ พื้นที่​ 3​ ไร่​ ต.คอน​สาย, นายอุดม​ กาญจน​เสริม​ ต.ไหล่​ทุ่งนางสาวสุพรรษา​ มุกดาพันธุ์​ ต.นา​สะ​ไม, นางประคอง​ เสนามลตรี​ พื้นที่​ 3​ ไร่​ ต.ห้วย​ฝ้าย​พัฒนา, นายไพทูรย์​ โสดามรรค​ พื้นที่​ 1​ ไร่​ ต.กุด​ยา​ลวน, นายอุดมพร​ วามะกันต์​ พื้นที่​ 1​ ไร่​ ต.ไหล่​ทุ่ง โดยมีกิจกรรม​ ได้แก่ ปรับภูมิ​ทัศน์ ปลูก​ต้นไม้ 5 ระดับ ปลูกพืชผักสวนครัว​และพืชสมุนไพร ห่มดินด้วยฟางข้าว ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ผลไม้และต้นกล้วย เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อนำเอาวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติ ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมถึงสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี

นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชนผู้รับผิดชอบ​ พร้อมด้วย นักพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ (นพต.)​ ติดตามการพัฒนา​พื้นที่ศูนย์​เรียนรู้​ต้นแบบฯ ตามโครงการ​พัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” ในพื้นที่พื้นที่ตำบลเซเป็ด และตำบ​ลคอน​สาย โดยเฉพาะการติดตามและตรวจสอบแปลงที่ดำเนินการขุดเสร็จ​เรียบร้อย​แล้ว​ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการน้อมนำหลัก​ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้​ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้​ ให้คนในชุมชน​สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเจ้าของแปลงมีความพึงพอใจและยินดีมีความสุขมาก โดยมุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติต่อไป

ปิดท้ายในรอบวัน ด้วยการส่งมอบวัสดุสนับสนุน​การดำ​เนิน​งาน​ ตามโครงการ​พัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบการพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” ในพื้นที่ตำบลโคกจาน​ จำนวน​ 14​ ครัวเรือน, ตำบลกุ​ศ​กร, ตำ​บลหนองเต่า และตำ​บล​ถ้ำแข้ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์แก่แปลงตัวอย่าง ให้สามารถเปผวนต้นแบบในการส่งเสริมการน้อมนำหลัก​ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้​ และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้​ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

Leave a Reply