“สมเด็จธีร์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “จังหวัดอุบล ฯ”

วันที่ 9 ต.ค. 64   สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธาน อ.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พร้อม พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา, พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

 ในการ มีพระสังฆาธิการในจังหวัด ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย เพื่อมอบถวายเครื่องสมณบริโภค เยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัย มอบชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ผู้เปราะบาง และสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำมูล เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยและประสานบูรณาการให้การช่วยเหลือวัด พระภิกษุสามเณรและประชาชนเป็นลำดับต่อไป

 

 

Leave a Reply