น้อมถวายความอาลัย “พระราชวชิรมงคล”

วันที่ ๖ ส.ค. ๖๔  เมื่อคืนนี้เวลา ๒๓.๑๒ น. พระราชวชิรมงคล  อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้มรณภาพลงแล้วอย่างสงบภายในกุฎิ น.๑๘  สิริรวมอายุ ๙๑ ปี

ประวัติโดยสังเขป

 ถิ่นกำเนิด

จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

เกียรติคุณ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มจร)

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น พระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูวินัยกรณ์โสภณ และ พระครูธรรมกถาสุนทร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖) วัดพระเชตุพนฯ

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระอมรสุธี”

๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น  “พระราชวชิรมงคล”

การเผยแผ่

อดีตเลขาธิการสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย

พระราชวชิรมงคล เป็นพระนักเผยแผ่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่วางพระทัยของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นอย่างมาก แม้กับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รูปปัจจุบัน ก็มีความรักใคร่สนิทสนมเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเคยร่วมงานกิจการคณะสงฆ์มาก่อน

หลังจากอาพาธมาหลายปี เมื่อคืนนี้เวลา  ๒๓.๑๒ น. ได้มรณภาพลงอย่างสงบภายในกุฎิ น.๑๘  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

Leave a Reply