หนังสือด่วนที่สุด!! สำนักพุทธ ฯให้เร่งสำรวจพระภิกษุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและพระภิกษุผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19

วันที่ 13 พ.ค. 64 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ความว่า ด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ขยายออกเป็นวงกว้าง และอยู่ระหว่างร่วมดำเนินการคลี่คลายจากทุกภาคส่วน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด สำรวจข้อมูล ดังนี้

1. พระภิกษุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป

2.พระภิกษุที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี แต่มีโรคประจำตัว 7 โรคดังต่อไปนี้
          -โรคความดันโลหิตสูง
          -โรคเบาหวาน
          -โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
          -โรคไตวายเรื้อรัง
          -โรคหัวใจ
          -โรคอ้วน
          -โรคปอด

 รายละเอียดมี ดังนี้

 

Leave a Reply