พิธีลงนาม MoU ระหว่าง มจร กับ Chung Tai Chan Monastery

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๒๙ น. ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ระหว่าง มจร กับ ผู้บริหารวัดจงไถซาน Chung Tai Chan Monastery ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวถวายรายงาน  มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีอันทรงเกียรตินี้ อาทิ รศ.ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พระมหาชำนาญ มหาชาโน รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์และทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ มี พระเดชพระคุณพระธรรมาจารย์เจี้ยนเติง เจ้าอาวาสวัดจงไถซาน และมี Venerable Shi Juan Qi, Abbot of Great Buddha Monastery, Venerable Shi Xing Ming พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัดจงไถซานเข้าร่วมเป็นเกียรติในมงคลพิธีนี้ด้วย

สาระสำคัญของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เถรวาทและมหายาน และทำงานประสานสามัคคีร่วมกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วัดจงไถซาน (Chung Tai Chan Monastery) เป็นวัดพุทธที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองในไต้หวัน และมีสิ่งปลูกสร้างสูงที่สุด ด้วยความสูงถึง ๑๓๖ เมตร (๔๓ ชั้น) หากมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าตัวอาคารเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงของพระพุทธรูปปางสมาธิ วัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยสถาปัตยกรรมแห่งนี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก ผู้ออกแบบคือคุณ CY Lee สถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตึกไทเป ๑๐๑ ใช้เวลาก่อสร้างถึง ๑๐ ปีด้วยเงินบริจาคมหาศาล วัดจงไถซาน มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

โอกาสนี้อธิการบดีเมตตาแสดงธรรมปฏิสันถารและกล่าวอนุโมทนากถา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัดจงไถซาน พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศลงนามเป็นสักขีพยาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเมตตาเป็นประธานนำพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชยมังคลคาถา จากนั้น พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีเมตตาถวายพระพุทธปฏิมา หนังสือและของที่ระลึก จากนั้น อธิการบดีเมตตานำสวดมนต์และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

Leave a Reply