ศรีสะเกษสานต่อวิถีชาวนาแก่เด็กนักเรียน “ข้าวขึ้นนา ปลาขึ้นน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณแปลงเกษตรโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดงาน “ข้าวขึ้นนา ปลาขึ้นน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม ได้ร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น และคณะผู้ปกครองร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสานต่อวิถีชาวนาให้แก่เด็กนักเรียนได้ซึมซับและเข้าใจถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษตนเอง

นายสุทัศ สุขกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กล่าวว่า กิจกรรม “ข้าวขึ้นนา ปลาขึ้นน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” ต้องการให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจวิถีชาวนาดั้งเดิม เพราะยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่อาชีพเกษตรกรรมก็ยังคงต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอด อนุรักษ์อาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมให้คงอยู่ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรผสมผสาน ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานแนวทางแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติในด้านเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษตนเอง

เครือข่ายโคก หนอง นา พช.กันทรารมย์ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าว ปลูกผักอินทรีย์ วิถี โคก หนอง นา”

ทั้งนี้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยนางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอ นายยอดยิ่ง ไกรษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายโคก หนอง นา พช.อำเภอกันทรารมย์ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าว ปลูกผักอินทรีย์ วิถีโคก หนอง นา” ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ (แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางจุรี แก้ววงษา) บ้านบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลจาน โดยได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวอินทรีย์ จากแปลงนา และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาอีสาน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนแล้ว ยังถือเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และแบ่งปันผลผลิตภายในแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ ให้แก่เครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

Leave a Reply