เจ้าคุณประสารร่วมเวทีสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง ‘มมร’ จัด หวังพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2562 พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 ได้รับนิมนต์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มมร ร่วมงานสัมมนาและร่วมระดมความคิดเห็นวิพากษ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง เป็นการประชุมระดับนานาชาติ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และเชิญผู้แทนฝ่ายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ช่วยรัฐมนตรี อธิบดี รองอธิบดีจากประเทศต่างๆ คือไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซียและศรีลังกา เข้าร่วมประชุม ที่ มมร วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

“การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมมือ ร้อยรัดและผลักดันงานด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในระดับนานาชาติ” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า

การสัมมนาในครั้งนี้นอกจากจะฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเช่น พระศากยวงศ์วิสุทธิ์(อนิลมาน) พระสังคม ธนปญฺโญ จากศูนย์ปฎิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง พระครูวินัยธรเชาว์พิทย์ ผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากทวีปยุโรป และศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มพระนานาชาติเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

“พร้อมกันนี้ในวันสุดท้ายจะมีรายการสำคัญ​ คือ การเทศน์นานาชาติ โดยนิมนต์​พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ ​เพื่อแสดงธรรมและสาธิตการเผยแผ่พระพุทธ​ศาสนาในรูปแบบเทศนาโวหารอีกด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ระบุ

Leave a Reply