สสส.จับมือ’มจร’หนุน สร้างพระธรรมทูตสุขภาวะตรัง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่อง

วันที่ 27 ส.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง รักษาการเจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตสุขภาวะ ในโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พร้อมด้วย พระครูโสภณพุทธารักษ์ เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง เจ้าอาวาสวัดพระงาม ได้ขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย โดยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตรังและโรงพยาบาลนาโยง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตั้งแต่วันที่ 8-21-22 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันนี้ จำนวน 57 ราย

โดยวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง #ครั้งที่ 9 ได้ให้หลักธรรม ยอมรับ ปล่อยวาง เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลัง ฝึกสติ ฝึกหายใจให้เป็นบุญ ให้พรให้ขวัญกำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียง ให้เห็นคุณค่าของชีวิต ที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขด้วยจิตใจที่แจ่มใส ใจเบิกบาน

ทั้งนี้โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มีพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ให้ทำงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการสนองงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ปัจจุบันได้ปิดโครงการระยะที่ 1 ไปแล้ว แต่พระนักพัฒนาซึ่งเรียกว่า “พระธรรมทูตสุขภาวะ” ยังทำงานขยายผลอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากเครือข่ายพระธรรมทูตสุขภาวะจังหวัดตรัง

Leave a Reply