การศึกษาไร้พรมแดนด้านศาสนา! “ม.สงฆ์มจร”หารือความร่วมมือกับวิทยาลัยเทริซ่าอินเดีย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว,ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้(20พ.ย.) ที่ห้องประชุม I Minds วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับนักวิชาการและนักศึกษาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาประชุมสัมมนาในประเทศไทย โดยมี Prof.Dr.Ratnakar, CEO & Director (Academics) IMRF Institute of Higher Education & Research, India เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน กับ Prof.Dr.Sr.Maietta D Mello (Ph.D in Psychology) , ผู้อำนวยการวิทยาลัยทิเทริซ่า (Theresa College for Women, Eluru,Andhra Pradesh, India.)

จากการหารือเบื้องต้น สรุปได้ว่า ส่วนงานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเดินทางไปที่วิทยาลัย Theresa เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป

“ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติพระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ และ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,และอนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร อาจารย์ประจำสถาบันรัชต์ภาคย์,ผศ.ดร. บุญมี พรรษา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์,จ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสา ทุกท่านที่ร่วมกันต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้”  พระปลัดสรวิชญ์  กล่าวและว่า

การหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการและแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดประชุมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติและการพิมพ์บทความทางวิชาการผ่านวารสารที่มีคุณภาพระดับสูง (Scopus)  โดยมี Prof.Dr.Ratnakar เป็นผู้บริหารจัดการประชุมของ IMRF Institute of Higher Education & Research, India ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักวิชาการทุกศาสตร์สาขาวิชาเข้าร่วมนำเสนอบทความเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

Leave a Reply