เชิญฟังปาฐกถา”กลยุทธ์การเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)โดยพระพรหมบัณฑิต

“มจร วิทยาเขตสุรินทร์”เชิญฟังปาฐกถาเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคปัญญาประดิษฐ์(AI)โดยพระพรหมบัณฑิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

วันที่ 8 ก.พ. 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ปาฐกถาเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคปัญญาประดิษฐ์(AI)โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเรื่อง”พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2) อภิปราย เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน รักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย 5 ส” โดยพระเทพปวรเมธี, รศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระราชสิทธิเวที,ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์-วัดกลางสุรินทร์ นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

3) การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) (ภาคภาษาไทย) แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 3.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, ศาสนา, วัฒนธรรม, คติชนวิทยา, อักษรศาสตร์ และวรรณคดี 3.2) กลุ่มสังคมศาสตร์ประกอบด้วย การเมืองการปกครอง, การจัดการภาครัฐและเอกชน, การพัฒนาชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3)กลุ่มศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย การศึกษาช่วงวัย, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, การสื่อสาร

4) การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ

อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563นี้ทาง มจร วิทยาเขตสุรินทร์ได้เปิดรับเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Full Paper) เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าวจากทุกภาคส่วน

Leave a Reply