เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามมรณภาพแล้ว สิริอายุ 95 ปี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก “วัดโสธรวราราม วรวิหาร” แจ้งว่า กราบศรัทธาอาลัยยิ่ง เจ้าคุณหลวงปู่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร สิริอายุได้ 95ปี มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อประมาณเวลา 18.00 น. ในวันนี้

สำหรับชาติภูมิ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2468ที่หมู่ 3ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

อุปสมบท
กระทั่งอายุ 38ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30มีนาคม พ.ศ.2500ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ
การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
เกียรติคุณ
พ.ศ. 2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
พ.ศ. 2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน
พ.ศ. 2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว
พ.ศ. 2529 เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน
พ.ศ. 2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. 2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. 2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. 2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12
งานเผยแผ่
พ.ศ. 2562 เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. 2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์
พ.ศ. 2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Leave a Reply