สวธ.ขอเชิญร่วม “สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่” กิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดย กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านให้มีรายได้ช่วงโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดงานกิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และขยายโอกาสให้เกิดการรับรู้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่เชิงบูรณาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการสาธิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์อาชีพ เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยให้ศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านมีรายได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media ๒ แพลตฟอร์ม คือ Youtube และ Facebook fanpage โดยช่องทาง Youtube จะใช้ชื่อ สถานีวัฒนธรรม และช่องทาง Facebook fanpage จะมี ๒ ชื่อ คือ สถานีวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม

โดยแบ่งกิจกรรมตามช่วงเวลาออกอากาศของรายการ ดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รายการ คุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. รายการ ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงลำตัด-ฉ่อย โดยคณะหวังเต๊ะ ปฐมบท ร้อง เล่น เต้นรำ  โดยนางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และการแสดงการแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่ เรื่องสังข์ทอง โดยคณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้าใจ เป็นต้น เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. รายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. รายการ สืบสานงานศิลป์ฯ ซึ่งจะได้ร่วมเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ สาขา อาทิ เพลงลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง การถ่ายภาพ โดยนายเดชา วราชุน และ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ มาเรียนรู้ให้สนุก นาฏศิลป์ไม่ล้าสมัย โดยนางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และงานวรรณศิลป์ โดยนางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เป็นต้น และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. รายการ ศิลป์สร้างทางอาชีพ อาทิ การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเทคนิคซิลสกีนแบบผสมผสาน การเขียนลายสือไทย การทำบ้านเรือนไทย การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือแบบผสมผสาน และการประคบทองพิมพ์ทองผ่านลายฉลุ เป็นต้น

โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชนทุกท่าน รับชมกิจกรรมต่างๆในงานเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ผ่านช่องทาง Facebook fanpage และ Youtube “สถานีวัฒนธรรม” หรือ “แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม” ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th,                 เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

Leave a Reply