“ในหลวง” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง ๖ รูป

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง จำนวน ๖ รูป ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

๑. สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม อายุ ๒๒ ปี ฉายา อคฺคจิตโต
วัดสังฆานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร

๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา อายุ ๒๒ ปี ฉายา นาคสุทฺโธ
วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

๓. สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ อายุ ๒๒ ปี ฉายา สุภพุทฺธิ
วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น

๔. สามเณรอาชัญ สอาดเอี่ยม อายุ ๒๑ ปี ฉายา มหาชญฺโญ
วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๕. สามเณรวายุ สุระมณี อายุ ๒๑ ปี ฉายา ฐีตสุทฺธาจาโร
วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

๖. สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง อายุ ๒๐ ปี ฉายา ภทฺทาสิ
วัดบางพลีใหญ่ใน กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply